, , , ,

سرمایه گذاری، ثبت شرکت و کارآفرینی در آلمان

/
سرمایه گذاری، ثبت شرکت و کارآفرینی در آلمان یکی از گزینه هایی ا…
, , , ,

سرمایه گذاری در آلمان

/
ز مهمترین گونه های مختلف سرمایه‌ گذاری یا کار آزاد خارجی در آلمان مواردی است که به در مطالب زیر ین بدان اشاره شده است. 1. فعالیت حرفه‌ای فردی (مانند رستوران یا مغازه فرش فروشی) 2. تاسیس شرکت مدنی (2 نفر یا بیشتر) 3. تاسیس شرکتهای شخصی (تضامنی) 3. تاسیس شرکتهای شخصی (تضامنی) 4. تاسیس شرکت با مسئولیت محدود 5. تاسیس شرکت سهامی 6. تاسیس شعبه 7. دفتر نمایندگی (موسسه حقوقی ملک پور برترین ارایه کننده خدمات حقوق داخلی و بین المللی)