, , , ,

دوره های تحصیلی فنلاند

/
كه‌ سبب‌ گرفتن‌ مدرك‌Bachelor مي‌شود، 4 سال‌ طول‌ مي‌كشد و تعداد واحدهاي‌ مورد نياز بستگي‌ ببه‌ رشته‌ تحصيلي‌ دارد و در پايان‌ دانشجو پايان‌ نامه‌ نيز ارائه‌ مي‌دهد.